החוק הטורקי הוא לא חלק ממורשתו של הרצל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,836. comments: 158. shares: 355.
{% trans 'Tags' %}: