בהצלחה לכל תלמידי ומורי ישראל !

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 5,208. comments: 273. shares: 61.
{% trans 'Tags' %}: