שמחתי להחתים את המועמד שיחתום את רשימת 'טב' לכנסת ה-22, מורינו ורבינו הרב חיים דרוקמן.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 139. comments: 32. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: