תודה למשפחת אוחנה מלוד על האירוח הנפלא אתמול. שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 201. comments: 26. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: